__________________________________________

فرم  شماره 1 – برای تشکیل پرونده

__________________________________________

فرم شماره 2 – تقاضانامه – توجه: برای پر کردن این فرم در کامپیوتر میبایست آنرا با نرم افزار ادوبی باز کنید

__________________________________________

قرارداد

__________________________________________

شماره حساب شرکت

بانک پاسارگاد

5022 2910 5290 2069 محمد کاظم امینی